Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez NowaLed ILL Sp. z o.o.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych, a zatem podmiotem, który dane osobowe przetwarza jest NowaLed ILL Sp. z o.o. ul. Leśna 3, 55-200 Stanowice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000485586, NIP 8971793958, REGON 022294272.

 2. Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez NowaLed ILL Sp. z o.o., ul. Leśna 3, 55-200 Stanowice NIP 8971793958, REGON 022294272, KRS 0000485586, prosimy kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi kontaktowymi:

Nazwa i adres firmy adres mailowy rodo: office@nowaled.pl

 1. Informujemy, że Państwa dane osobowe są w naszej bazie. Przekazane zostały nam podczas korzystania z zapytania, ogłoszenia, przesyłania materiałów w związku z podjętą między nami współpracą i zawarciem umowy (pod którym to pojęciem rozumieć należy również podejmowanie czynności przed zawarciem umowy, jej realizację), pozyskania z Państwa strony internetowej, przetwarzamy następujące Pani/Pana dane osobowe: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, NIP, REGON.

 2. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następującym celu oraz w oparciu o następującą podstawę prawną: przepis art.6 ust.1 lit. b RODO tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wykonania umowy, oferty, projektu oświetlenia, zamówienia, świadczenia usług transportowych i montażowych oraz w celach marketingowych, której jesteśmy stronami (czynności poprzedzających zawarcie realizacji). Przepis art. 6 ust.1 lit. C RODO w zakresie w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego na nas ciążącego i wynikającego z przepisów prawa obowiązującego, w tym obowiązków podatkowych, obowiązków administracyjnych przepis art. 6 ust. 1 lit. F RODO, a zatem nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie ustalania, dochodzenia oraz obrony roszczeń związanych z zawieranymi miedzy nami umowami związane z windykacją, dochodzeniem należności, jak również korzystania z usług odbiorców danych.

 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych pozostają przedsiębiorstwa świadczące na naszą rzecz usługi, a zatem firmy kurierskie, świadczące usługi przewozowe i pocztowe, firmy marketingowe, dostawcy usług i rozwiązań branży informatycznej i IT, podmioty świadczące usługi fotograficzne oraz audiowizualne, firmy instalacyjne świadczące usługi montażowe, firmy windykacyjne organy i instytucje publiczne.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zobowiązań oraz okres
  przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu
  złożonego na podstawie art. 21 RODO.

 5. W przypadku wskazania Pani/Pana osoby do kontaktów przez pracodawcę lub inny
  podmiot, Twoje dane mogą być przetwarzane w celu wykonania i rozliczenia umowy, oferty, projektu oświetlenia, zamówienia, świadczenia usług oraz w celach marketingowych zawartej pomiędzy NowaLed ILL Sp. z o.o. ul. Leśna 3, 55-200 Stanowice NIP 8971793958, REGON 022294272, KRS 0000485586, a Twoim pracodawcą lub tym innym podmiotem. Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku obejmowało bieżące kontakty związane z realizacją takiej umowy, oferty, projektu oświetlenia, zamówienia, świadczenia usług oraz w celach marketingowych sporządzenie i archiwizację z w/w dokumentów oraz dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami drugiej strony.

 6. Przetwarzanie Twoich danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest ochrona praw, wykonanie zawartych umów i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia.

 7. Jako Administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego Administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez NowaLed ILL Sp. z o.o. ul. Leśna 3, 55-200 Stanowice NIP 8971793958, REGON 022294272, KRS 0000485586 stanowi dokument o wyłącznie informacyjnym charakterze i nie można z niej wywodzić szczególnych praw lub roszczeń. W celu uniknięcia wątpliwości, niniejsza Informacja nie stanowi oferty, ani przyrzeczenia publicznego i nie może być traktowana jako źródło dodatkowych zobowiązań umownych.